سپیده دم صبح http://hejab-bartar.mihanblog.com 2020-06-01T02:51:13+01:00 text/html 2013-06-24T15:47:23+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده دانلود 5 مناجات بسیار زیبا در وصف امام زمان با پسوند Mp3 http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/75 <div align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7797878709/%DB%8C%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AC_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AC.jpg"></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt;"><br></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt;"><br></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 51, 51);"><strong>من خسته ام از آتش و از خاک، از زمین</strong></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 51, 51);"><strong>از احتمال فاجعه، از آخرالزمان!</strong></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 0, 255);"><strong>آقا اجازه! سنگ شدم، مانده در کویر</strong></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 0, 255);"><strong>باران بیار و باز بباران از آسمان</strong></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 0, 255);"><strong>اهل بهشت یا که جهنم؟ خودت بگو!</strong></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 0, 255);"><strong>آقا اجازه! ما که نه در این و نه در آن!</strong></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><strong>«یک پای در جهنم و یک پای در بهشت»</strong></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><strong>یا زیر دستهای نجیب تو در امان!</strong></span></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 153);">آقا اجازه!</span></strong></span></font></b></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800452147/zohor313yar_blogfa_4_.gif"></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نام آهنگ : <strong>اباصالح</strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">حجم آهنگ :1.41 MB</font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s3.picofile.com/file/7584036341/Abasaleh_www_karamadsara_blogfa_co_.mp3.html">دانلود آهنگ اباصالح با لینك مستقیم</a></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800517632/zohor313yar_blogfa_19_.gif"></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نام آهنگ : <strong>غروب جمعه </strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">حجم آهنگ :2.46 MB</font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s2.picofile.com/file/7584036662/Ghorobe_jome_www_karamadsara_blogfa_co_.mp3.html">دانلود آهنگ غروب جمعه با لینك مستقیم</a></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800526876/zohor313yar_blogfa_29_.gif"></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نام آهنگ : <strong>گل با صفاست</strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">حجم آهنگ : 3.36 MB</font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s3.picofile.com/file/7584036876/Gol_Basafast_www_karamadsara_blogfa_co_.mp3.html">دانلود آهنگ گل با صفاست با لینك مستقیم</a></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800532361/zohor313yar_blogfa_37_.gif"></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نام آهنگ : <strong>مناجات با امام زمان 2</strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">حجم آهنگ : 2.95 MB</font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s2.picofile.com/file/7584038274/Monajate_Emam_Zaman_2_www_karamadsara_blogfa_co_.mp3.html">دانلود مناجات با امام زمان 2 با لینك مستقیم</a></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800536662/zohor313yar_blogfa_43_.gif"></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نام آهنگ : <strong>مناجات با امام زمان </strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">حجم آهنگ : 4.44 MB</font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s3.picofile.com/file/7584039672/Monajate_Emam_Zaman_www_karamadsara_blogfa_co_.mp3.html">دانلود مناجات امام زمان با لینك مستقیم</a></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800545371/zohor313yar_blogfa_52_.gif"></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>به علت درخواست اکثر عزیزان بازدید کننده </strong><strong>مناجات</strong><strong> های جدید سال92</strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>در این پست گذاشته شده که با</strong> <a href="http://karamadsara.blogfa.com/post/38">کلیک اینجا</a> <strong>میتونید</strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>این مناجات های جدید رو دانلود نمایید.</strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://karamadsara.blogfa.com/post/38">لینک پست.کلیک بفرمایید</a></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800541719/zohor313yar_blogfa_47_.gif"></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوستان عزیز اونایی که <strong>دعا و زیارت</strong> میخوان دانلود کنن از این پست که&nbsp;</font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>وبلاگ داداشمه</strong> هم دیدن کنن.</font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><a href="http://www.zohor313yar.blogfa.com/post/89" target="_blank">کلیک و دانلود زیارت از وبلاگ بزرگ یاران امام زمان (عج)</a></strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800452575/zohor313yar_blogfa_5_.gif"></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بازدید كننده های گرامی نظر یادتون نره.التماس دعا.یاحق</font></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s3.picofile.com/file/7584056876/%D8%AA%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_2.jpg" style="font-size: 9pt;"></font></b></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><font size="2"> </font> text/html 2013-06-24T15:42:57+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده اهل زمین شادمانند به هر بهانه ... , دلم گرفته می نویسم شاید کم http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/74 <div class="blog_entrylist_entry_body"> <p><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong><img src="http://media.afsaran.ir/si4spI_535.jpg" alt="http://media.afsaran.ir/si4spI_535.jpg" height="767" width="672"></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><br><br>سلام بر مهدی : بر شب زنده داره نیمه شب های زمین ...</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">کمی دلتنگم این روزها ...</span><br><span style="color: #cc0000; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">اهل زمین شادمانند به هر بهانه ...</span><br><span style="color: #ff0000; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">اما من نمی توانم ... </span><br><span style="color: #cc6600; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">دلم گرفته می نویسم شاید کمی آرام بگیرم ....</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">از زمانی که روزها ی زمین کوتاه شد و فاصله ی بین روز و شب های زمین به ثانیه رسید : <br>من هم خواب را برای زمانِ مرگم گذاشتم ..</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">شنیده ام انسان وقتی بمیرد : وقت بسیار دارد برای خوابیدن اما .. </span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">به گمانم آنجا هم بی خوابی به سراغم بیاید و باز هم به عشقِ تو&nbsp; شب ها بیدار بمانم ..</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">این دلتنگی ها : برای غمگینی و ناراحتی نیست ، <span style="color: #00cccc;">برای دوری ست ..</span></span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">از زیباترین و محبوب ترین انسانی که می توانم لذت بخش ترین لحظاتم را به پایش بریزم و او را نمی بایم : نه اینکه نیست :</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #cc0000;">هست اما من از او به حجاب های زمینی دور مانده ام&nbsp; ..</span><br><br></span><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">در کوچه خیابانهای دنیا که قدم میزنم و عاشقانِ زمین را می بینم که در برابر نگاه اهلِ دنیا عشقبازی می کنند : </span><br><span style="color: #ff0000; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">دلم برایت تنگ می شود تنگ : کاش بودی و من هم ترا اینگونه عاشقی می کردم ...</span><br><span style="color: #cc6600; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">دلم تنگ شده برای بودنت : برای اینکه روبرویم بنشینی و از خودت بگویی ..</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">من که از تو می نویسم اما دوستدارم خودت باشی و عاشقانه ها بگویی و من از خودت بنویسم : این عاشقانه ها از من است :</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">می خواهم از خودت بنویسم ..</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">بیا : جمله سازی کن ، عاشقانه بگو من برایت عاشقانه هایِ غربتت را می نویسم ..</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">ببخش اگر دلتنگی : جمله هایم را محزون کرده : دلم به بلندایِ حضور تو برای عاشقی کردن " جا " دارد اما دلم دلتنگت که می شود : می گیرد ..</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #cc9933;">من زمینی ام</span><br><span style="color: #ffcc33;">&nbsp;دلم هم از جنسِ این آب و خاکِ دنیایی ست </span><br><span style="color: #33cc00;">&nbsp; دوستداشتم بزرگ بود به بزرگی قلب مهربان تو : اما نیست ..</span></span><br><span style="color: #ff9900; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">بهار بودم تا دیروز اما امروز عجیب پاییزم ..</span><br><span style="color: #cc6600; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">پاییزم در ماه شعبانی که تو باید بیایی و در جشن میلادت حاضر باشی و هنوز هم غایبی ...<br></span><span style="color: #993300; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">پاییزم وقتی بهارِ من در زمستانی بلند زندانی شده ..<br><br></span><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">دلم برای صدای برگ های زیر پایم در پاییزِ زمین تنگ شده که مرا به پایان زمستان نزدیک کند اما ...</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">دلم مثل دریای طوفانی ست : تا گمان می کنم آرام گرفته : می خُروشد : به ساحل می زند امواجِ حضورت را در هستی <br><span style="color: #009900;">که تو هستی و من از تو دور مانده ام ..</span></span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">کاش قایقی داشتم تا بر امواج خروشانِ دلم می نشستم و تا انتهای غیبت ت می رفتم : پُشت دروازه ی ظهورت می ایستادم و ترا می خواندم : </span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">تا لااقل فاصله ی من با تو به یک اشاره برسد ..</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">کجایم ؟ </span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">چه می گویم ؟ </span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">خدایا : مگر نه اینکه قلب های عاشقان : از شیشه هم نازک تر است : ... </span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">مولای مرا برسان : نمی خواهم چینی نازک عاشقانه هایم به یک دلتنگی کوچک بشکند و صدایش اهلِ زمین را دلشاد کند ..</span><br><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">مولای من : غم ت را ، عشق ت را ، عاشقانه هایت را ، این بیقراری هایت را </span><br><span style="color: #009900; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">همه را برای تو دوستدارم ..</span><br><span style="color: #00cccc; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;تو هم مرا کمی دوست بدار ..</span><br><br><br></strong></span></p> <div align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://upload.iranvij.ir/images_aban91/34261367093282854054.jpg" alt="http://upload.iranvij.ir/images_aban91/34261367093282854054.jpg" height="459" width="717"><br></span></div> <p>&nbsp;</p> </div> text/html 2013-06-24T15:42:10+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده اَلسَلامُ علی المَهدی الذی وَعَدَ الله بِهِ الاُمَم http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/73 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://www.askquran.ir/attachments/13440d1245720550-mahdi.jpg?stc=1" alt="http://www.askquran.ir/attachments/13440d1245720550-mahdi.jpg?stc=1" height="521" width="704"></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: #33cc00; font-size: medium;"><strong>بسم رب المهدی...</strong></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt="" height="18" width="18"><br><br></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt="" height="30" width="30"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: x-large;"> اَلسَلامُ علی المَهدی الذی وَعَدَ الله بِهِ الاُمَم.. </span></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt="" height="32" width="32"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt=""><strong><br><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: medium;">سلام بر مهدی که خدا او را به امت ها وعده داده ..</span><br></strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt="" height="20" width="20"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" alt=""><br><br><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: small;"><span style="color: #cc0000;">سلام بر مولای من ..</span></span><span style="color: #cc0000;"><br><span style="font-size: small;">سلام بر یگانه دلدارِ من در هستی : سلام بر مهدی ..</span></span><br><span style="font-size: small;"><br><span style="color: #ff0000; font-size: large;">خوش آمدی بر زمین ...</span></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">قدم بر چشم من گذاشتی جانِ من : زمین را مُنور کردی با آمدنت ..</span><br><span style="font-size: small;"><br>کاش روز میلادت به جای باران از نگاهم لبخند می بارید ..</span><br><span style="font-size: small;">کاش در روز میلادت به جای بیقراری : آؤام بودم .<br></span></strong><br><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #cc0000;">کاش در روز میلادت ، مُنادی بانگ می زد : </span><br><span style="color: #33cc00; font-size: x-large;">ألا یا اهل العالم <span style="color: #009900;">" مهدی "</span> آمد.. <br><br></span></span><span style="font-size: small;">کاش در روز میلادت دستانم را یارای آن بود که زمین را گلباران کنم برای آمدنت ..</span><br><span style="font-size: small;">این آمدن&nbsp; های هر سال ت در روز میلادت : مرا بی تاب می کند مولاجان : که دلم برای روزِ میلادی عاشقانه در برابر قامتِ دلربایت : بیقراری می کند ..</span></strong><strong><br><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-size: large;">هر کجا که می روی : مرا هم با خودت ببر ...</span><br><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-size: medium;">دلتنگی در این روزهای زمین ، بهانه شده برای آمدنت : تا شب ها را هم بیدار بمانم ..</span><br><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: x-large;">مثل خودت ...</span><br><span style="font-size: small;"><span style="color: #cc0000;"><br>روزها که بیداری و در فکرِ اُمورات اهل زمین .. <br>شب ها را هم که دل نگرانِ شب زنده دارانی ... </span><br><span style="color: #ff0000; font-size: x-large;">پس خودت چه ؟ ..<br><br></span></span><span style="font-size: small;">می خواهم کمی از خودت برایت بگویم : آن روزی که خبر میلادت در گوش زمین پیچید : عاشقانت بیقرار دیدارت شدند .. </span><br><span style="font-size: small;">تا شبِ نیمه ی شعبانی رسید و تو دنیا را آسمان کردی با آمدنت ..</span><br><span style="font-size: small;"><span style="color: #ffcc00;"><br><span style="font-size: small;">زمین نورانی </span></span><br><span style="color: #66cccc; font-size: medium;">آسمان ستاره باران ... </span></span><br><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">دل ها لبریز از شادمانی ..</span> <br><span style="font-size: x-large;">اما </span></span></strong><strong><br><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-size: x-large;"><span style="font-size: xx-large;">من چرا نبودم ؟ </span><br><br></span><span style="font-size: small;">چرا روزی که قدم در دنیا گذاشتی : من نبودم تا ترا ببینم و دلم را با دیدارت آرام کنم ..</span><br><span style="font-size: small;">آنها که ترا دیده بودند : بی قرار دیداری دوباره بودند : اما من که ترا ندیده ام : چرا این چنینم مولای من !! </span><br><span style="font-size: small;">عشقِ تو در ذره ذره ی وجودم : بزمی آراسته از شادمانی ها ..</span><span style="font-size: small;"><span style="color: #006600;"><br><br>امروز هم برای من روزِ ظهورِ توست در زمین </span><br><span style="color: #009900; font-size: medium;">که متولد شدی و در آغوش پدر لب به تسبیحِ خالق گشودی</span> <span style="color: #33cc00;"><br><span style="color: #cc0000; font-size: large;">جانم به قربانت</span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;">:</span> </span></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">آن هنگام که می ایستی و می نشینی و می خوانی و می گویی و رکوع و سجده می روی و تهلیل و تسبیح می گویی..<br><br></span><span style="font-size: small;">بند بند این جمله را عاشقانه برایت نوشته ام : که ذکرِ مُدامِ روز و شب های من است در این زمانه بی حضور تو ..</span><br><span style="font-size: small;">دلم را با این واژه های عاشقانه آرام می کنم تا قرار بگیرد <span style="color: #009900; font-size: large;">به امید فردای ظهورت تا بمانم برای آمدنت ..</span></span><br><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: large;"><br>خوش آمدی بر زمین مولای من ...<br><br></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #00cccc; font-size: xx-large;">زمین را هم آسمان کن&nbsp; مولاجان...<br></span></span></strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="cursor: -moz-zoom-in;" src="http://graphic.ir/pictures/_299/____64/__651/_________7_20120628_1833389266.jpg" alt="http://graphic.ir/pictures/_299/____64/__651/_________7_20120628_1833389266.jpg" height="985" width="699"></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <br> </font> text/html 2013-06-24T03:41:24+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده . http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/72 <img src="http://www.totalgifs.com/fogos-de-artificio/fogosdeartificio20.gif" height="100" width="80"> <img src="http://www.uploadtak.com/images/j9988_url.gif" height="96" width="400"> <img src="http://www.totalgifs.com/fogos-de-artificio/fogosdeartificio20.gif" height="100" width="80"> text/html 2013-06-24T03:39:36+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده . http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7808958274/aramesheafsane502.gif"></div> text/html 2013-06-24T03:36:27+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده برگرد... http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/70 <div class="Up" align="center"> <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b> </div><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><div id="postbody" align="center"> </div><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;لااله الاالله الملك الحق المبین</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://media.afsaran.ir/sirVKK_535.jpg" alt="برگرد..." height="366" width="501"></p> <p>&nbsp;</p> <p>یا اباصالح المهدی "عج" مددی مولا جان</p> <p>ای منتقم خون شهیدان برگرد</p> <p>از مشرق پرفروغ ایمان برگرد</p> <p>با سیصد و سیزده مسیحایی دم</p> <p>&nbsp;با همت و باكری و چمران برگرد</p></span></u></font></b></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b> text/html 2013-06-24T03:35:29+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده آه از این دل بی لیاقت! http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/69 <div class="Up"> <br> </div> <div class="ContentWeblog"> <div id="postbody"> </div> <u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"><p><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <div class="content"> <div id="post_message_7901"> <blockquote class="postcontent restore "> <div align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://safahateentezar.persiangig.com/image/%28sher%29min.jpg" alt="" border="0"></span></div> </blockquote> </div> </div> </span></u><div align="center"><b><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"><p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">یا اباصالح المهدی "عج" ادركنی</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">آه از چشم های بی لیاقت</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">توباشی و ما تو را نبینیم!؟</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">آه از این دل بی لیاقت</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">تو غریب باشی و ما را غم نباشد!؟</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">تو " هل من ناصر " بگویی و ما این همه كر!؟</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">چند جمعه مانده تا لایق شدنمان ارباب ؟</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">برای بیداریمان دعا می خوانی ، دلشكسته ی من ؟</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">اللهم عجل لولیك الفرج</span></p> <p>&nbsp;</p></span></u></b></div> </div> text/html 2013-06-24T03:33:34+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده العجل یاسیدی http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/68 <font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><div id="postbody" align="center"> </div><div align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font></div><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img title="مهدی جان عج" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/35778280261582439011.gif" alt="..." height="348" width="400"></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p></span></u></font></b></font><div align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint">یا اباصالح المهدی "عج " ادركنی مولاجان</span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint">&nbsp;</span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint">می دانم</span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint">یكی از همین روزها</span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint">من و این جاده</span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint">ختم به خیر می شویم !</span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint">اللهم عجل لولیك الفرج</span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint">&nbsp;</span></u></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><br></div><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u class="TextDecoration"><span id="spnPrint"></span></u></font></b></font><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></b></font> text/html 2013-06-24T03:30:38+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده یاحی یاقیوم http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/67 <span id="spnPrint"><p align="center"><img id="il_fi" style="padding-bottom: 8px; width: 525px; padding-right: 8px; height: 350px; padding-top: 8px;" src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/06/yasgroup-ir-nime-shaban-33.jpg" alt="" height="480" width="640"></p> <p align="center"><br>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0066ff;"><span style="font-size: large;"><strong style="color: #3399ff;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">كارنامه‌ام</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">پر از تقلب و گناه</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خط خطی سیاه</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">هیچ وقت درسخوان نبوده‌ام ولی</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در شب تولدت</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مثل كاج</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">توی طاق نصرت محله كار كرده‌ام</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شاخه‌های خشك داربست را</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">بهار كرده‌ام</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">*</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">راستی دو روز قبل</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">سرزده به خانه‌ی دل امید - همكلاسی‌ام - سر زدی</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ولی چرا</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">به خانه‌ی حقیر قلب من نیامدی؟</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">رد شدم، قبول</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ولی به من بگو</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">كی به من اجازه‌ی عبور می‌دهی؟</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">راستی اگر ببینمت</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">به من هر چه خواستم می‌دهی؟</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">كارنامه‌ی مرا</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">دست راستم می‌دهی؟</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">نا امید نیستم ولی به خاطر خدا</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">از كنار نمره‌های زیر ده عبور كن!</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ای عصاره گل محمدی!</span><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">فصل امتحان سخت ما ظهور كن !</span></strong> </span></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0066ff; font-size: large;">" غلامرضا بكتاش "</span></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0066ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/iman86/all444xw5.gif" alt="[تصویر: all444xw5.gif]" border="0"></span></span></span></p></span> text/html 2013-06-16T15:38:33+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده افکت های جذاب با موضوع امام زمان http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/66 <br> <div class="postcenter"> <div class="menubody" style="padding: 5px 20px 5px 20px; color: #000;"> <p dir="rtl" style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://www.yasgroup.ir/"><img alt="nime shaban yasgroup 4 تصاویر متحرک ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان – سری چهارم" class="aligncenter size-full wp-image-6730 colorbox-6694" src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/07/nime-shaban-yasgroup-4.gif" title="تصاویر متحرک ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان – سری چهارم" height="183" width="402"></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://www.yasgroup.ir/"><img alt="nime shaban yasgroup 16 تصاویر متحرک ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان – سری چهارم" class="aligncenter size-full wp-image-6700 colorbox-6694" src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/07/nime-shaban-yasgroup-16.gif" title="تصاویر متحرک ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان – سری چهارم" height="239" width="300"></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://www.yasgroup.ir/"><img alt="nime shaban yasgroup 111 تصاویر متحرک ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان – سری چهارم" class="aligncenter size-full wp-image-6736 colorbox-6694" src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/07/nime-shaban-yasgroup-111.gif" title="تصاویر متحرک ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان – سری چهارم" height="150" width="309"></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://www.yasgroup.ir/"><img alt="nime shaban yasgroup 15 تصاویر متحرک ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان – سری چهارم" class="aligncenter size-full wp-image-6699 colorbox-6694" src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/07/nime-shaban-yasgroup-15.gif" title="تصاویر متحرک ولادت امام زمان (عج) و نیمه شعبان – سری چهارم" height="239" width="300"></a></p></div></div> text/html 2013-06-16T15:36:55+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده . http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/65 <div align="center"><img alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/31593599588741129557.gif" border="0"></div> text/html 2013-06-16T15:23:17+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده اعمال شب و روز نیمه شعبان http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/64 <div class="GImg" align="center"><img title="_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_" src="http://s3.picofile.com/file/7421078060/13.gif"></div><p align="justify"><b><font color="blue" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر افضل شب‌ها است. در آن شب خداوند به بندگان، فضل خود را عطا مى‌فرماید و ایشان را به مَنّ و كَرَم خویش مى‌آمرزد. پس سعى و كوشش كنید در تقرّب جستن به سوى خداى تعالى در آن شب، كه آن شبى است كه خدا قسم یاد فرموده به ذات مقدس خود كه سائلى را از درگاه خود تا زمانی كه مطلب گناهی را درخواست نکند؛ دست خالى برنگرداند.</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> و آن شبى است كه قرار داده حق تعالى آن را از براى ما به مقابل آن كه قرار داده شب قدر را براى پیغمبر ما صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ آله. پس كوشش كنید در دعا و ثنا بر خداى تعالی و از جمله بركات این شب مبارك آن است كه ولادت با سعادت حضرت&nbsp;صاحب عصر امام زمان ارواحُنا لَهُ الفداء در سحر این شب&nbsp;سال دویست و پنجاه و پنج در سامراء واقع شده و باعث مزید شرافت این&nbsp;شب مبارك شده است .</font></b></p><p align="justify"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></b></p><div align="justify"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span><h2><span>براى شب نیمه شعبان چند عمل وارد شده است:</span></h2></span></font></b></div><div align="justify"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span><p><font color="green"><strong>1- غسل، كه باعث تخفیف گناهان مى‌شود.</strong> </font></p><p><font color="green"><strong>2- احیاء این شب به نماز و دعا و استغفار. و در روایت است كه هر كس این شب را احیا دارد؛ نمیرد دل او در روزى كه دل‌ها بمیرند.</strong> </font></p><p><strong><font color="green">3- زیارت امام حسین علیه السلام است كه افضل اعمال این شب </font></strong></p></span></strong></font></b></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">و باعث آمرزش گناهان است و هر كس بخواهد با او مصافحه كند روح صد و بیست و چهار هزار پیغمبر زیارت كند آن&nbsp;حضرت را در این شب و اَقَلِّ زیارت آن حضرت آن است كه به بامى برآید و به جانب راست و چپ نظر كند پس سر به جانب آسمان بلند كند و زیارت كند آن حضرت را به این كلمات: "اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا اَبا عَبْدِاللّهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ وَ رَحْمَةُاللّهِ وَ بَرَكاتُهُ." و هر كس در هر كجا باشد در هر وقت كه آن حضرت را به این كیفیت زیارت كند امید است كه ثواب حجّ و عُمره براى او نوشته شود . </font></b> text/html 2013-06-16T15:19:28+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده صدف دین خدا http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/63 <p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/nemeshaban.gif" alt="" height="209" width="427"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/l1.gif" alt="" height="32" width="459"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#800080">صــدف دیـن خـدا را دُر یـکدانه توئی </font></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#800080"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدمی رنجه نما صاحب این خانه توئی </font></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دگر بار نیمه شعبان، خجسته میلاد مولایمان فرارسیده و باز دستهای خالی و چشم امیدمان به آستان پر مهر و عطوفت آن یار مهربان است. </font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">این ویژه نامه تقدیم می شود به امام عصر علیه السلام </font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/L2.gif" alt="" height="81" width="286"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img alt="صدا" src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/seda.gif" height="103" width="250"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><table id="table1" align="center" border="1" height="56" width="434"> <tbody> <tr> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/324-nimeshaban-seda.html"> <font color="#008000">مدح </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/326-nimeshaban-seda.html"><font color="#008000">سرود </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/327-nimeshaban-seda.html"> </a><font color="#008000"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/327-nimeshaban-seda.html"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">توسل</span></a> </font></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/328-nimeshaban-tasharof.html"> <font color="#008000">تشرف </font></a></font></b></td> <td align="center" width="129"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/329-nimeshaban-deklame.html"> </a><font color="#008000"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/329-nimeshaban-deklame.html"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">دکلمه</span></a> </font></font></b></td> </tr> <tr> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/330-nimeshaban-doa-vaziarat.html"> <font color="#008000">دعا و زیارت </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/325-nimeshaban-moloodi.html"> <font color="#008000">مولودی </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/331-nimeshaban-sokhanrani.html"> <span lang="fa"> <font color="#008000">سخنرانی</font></span></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/370-sorood.html"> <span lang="fa"> <font color="#008000">سرود کودکان</font></span></a></font></b></td> <td align="right" width="129"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></b></td> </tr> </tbody> </table><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/L2.gif" alt="" height="81" width="286"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img alt="فیلم" src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/film.gif" height="99" width="250"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><table id="table2" align="center" border="1" height="56" width="362"> <tbody> <tr> <td align="center" width="222"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/332-nimeshaban-film-tasharof.html"> <font color="#800080">تشرف </font></a></font></b></td> <td align="center" width="222"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/333-nimeshaban-clip.html"><font color="#800080">کلیپ </font></a></font></b></td> <td align="center" width="223"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/334-nimeshaban-clip-doa.html"> <font color="#800080">زیارت و دعا </font></a></font></b></td> </tr> <tr> <td align="center" width="222"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/335-nimeshaban-flash.html"> <span lang="fa"> <font color="#800080">کلیپ فلش</font></span></a></font></b></td> <td align="center" width="222"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/459-nimeshaban-powerpoint.html"><u> <font color="#800080"><span lang="fa">کلیپ پاورپوینت</span></font></u></a></font></b></td> <td align="center" width="223"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="fa"> <a href="http://kanoon-ansar.ir/index.php?option=com_morfeoshow&amp;task=view&amp;gallery=11&amp;Itemid=107" style="text-decoration: none;"> <font color="#800080">گالری عکس و پوستر</font></a></span></font></b></td> </tr> </tbody> </table><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/L2.gif" alt="" height="81" width="286"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img alt="متن" src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/matn.gif" height="116" width="250"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><table id="table3" align="center" border="1" height="83" width="390"> <tbody> <tr> <td align="center" height="25" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/340-nimeshaban-matn.html"> <font color="#ff0066">دل نوشته </font></a></font></b></td> <td align="center" height="25" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/346-nimeshaban-matn.html"> <font color="#ff0066">دکلمه </font></a></font></b></td> <td align="center" height="25" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/347-nimeshaban-matn.html"> <font color="#ff0066">شعر </font></a></font></b></td> <td align="center" height="25" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/349-nimeshaban-matn.html"> <font color="#ff0066">سرود </font></a></font></b></td> <td align="center" height="25" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/356-karte-davat.html"> </a><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/356-karte-davat.html"><font color="#ff0066">متن کارت دعوت </font></a></font></b></td> </tr> <tr> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/358-nimeshaban-matn.html"> <font color="#ff0066">متن مجری </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/364-nimeshaban-matn.html"> <font color="#ff0066">داستان </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/368-nimeshaban-matn.html"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">داستانک</span></a><font color="#ff0066"> </font></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/369-nimeshaban-matn.html"> <span lang="fa"> <font color="#ff0066">ادبی</font></span></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/395-nimeshaban-matn.html"> <span lang="fa"> <font color="#ff0066">متن سخنرانی</font></span></a></font></b></td> </tr> <tr> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="fa"> <font color="#ff0066"> <span style="text-decoration: none;"><font color="#ff0066"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/771-matn-namaieshname.html"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">نمایشنامه</span></a></font></span></font></span></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/772-payamak.html"> <font color="#ff0066">متن <span lang="fa">پیامک</span></font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span lang="fa"> <font color="#ff0066"> <a href="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/motoon/mehr.pdf"> <span style="text-decoration: none;"><font color="#ff0066">مهر مهدوی</font></span></a></font></span></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://host.kanoon-ansar.ir/m/cloop/nimeshaban.pptx"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>مسابقه&nbsp;</strong></span></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></b></td> </tr> </tbody> </table><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/L2.gif" alt="" height="81" width="286"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img alt="محصولات فرهنگی" src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/farhangi.gif" height="106" width="250"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><table id="table5" align="center" border="1" height="56" width="387"> <tbody> <tr> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/391-moarefie-ketab.html"> <font color="#6600cc">کتاب </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/392-navar.html"> <font color="#6600cc">نوار </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/393-cd.html"> <font color="#6600cc">سی دی </font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/394-javaiez.html"> <span lang="fa"> <font color="#6600cc">تهیه جوایز</font></span></a></font></b></td> </tr> <tr> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a href="http://kanoon-ansar.ir/component/content/article/67-imam-mahdi/768-mobile-software.html"> <font color="#6600cc"> <span style="text-decoration: none;"><font color="#6600cc">نرم افزار موبایل</font></span></font></a></font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></b></td> <td align="center" width="131"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></b></td> </tr> </tbody> </table><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://host.kanoon-ansar.ir/vijename/hm/L2.gif" alt="" height="81" width="286"></font></b></p><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></b></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> text/html 2013-06-11T02:32:47+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده میلاد http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/62 <p style="text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a href="http://yaspic.ir"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="babol 1 تصاویر متحرک ولادت امام حسین(ع)" src="http://yaspic.ir/wp-content/uploads/2013/06/babol-1.gif" title="تصاویر متحرک ولادت امام حسین(ع)"></span></a></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a href="http://yaspic.ir"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="babol 8 تصاویر متحرک ولادت امام حسین(ع)" src="http://yaspic.ir/wp-content/uploads/2013/06/babol-8.gif" title="تصاویر متحرک ولادت امام حسین(ع)"></span></a></span></span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a href="http://yaspic.ir"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a></span></span></p> text/html 2013-06-11T02:08:25+01:00 hejab-bartar.mihanblog.com دوستعلی ابراهیم زاده پیامک ( اس ام اس ) ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار http://hejab-bartar.mihanblog.com/post/60 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font><div align="center"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <strong>میلاد گل رسول و زهرا و علی است </strong></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است </strong></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>ما را دگر از روز جزا بیمی نیست </strong></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>چون بر دل ما عشق حسین بن علی است </strong></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%281%29.jpg" border="0" height="267" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>بوی گلهای بهشتی ز فضا می آید <br>عطر فردوس هم آغوش صبا می آید <br>نوگل مصطفوی ، زینت باغ علوی <br>مظهر پنج تن آل عبا می آید <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" border="0" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>ای پناه مستمندان یا حسین بن علی <br>ای دوای دردمندان یا حسین بن علی <br>کشتی راه نجات ما گنه کاران <br>رس به فریاد غریبان یا حسین بن علی <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%283%29.jpg" border="0" height="272" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>همین نه من شده‌ام ریزه‌خوار خوان حسین <br>كه هست عالم ایجاد، میهمان حسین <br>ز آفتاب قیامت نباشدش باكی <br>كسی كه رفت دمی زیر سایبان حسین <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>مژده ای دل که دگر سوم شعبان آمد <br>پیک شادی ز بر حضرت جانان آمد <br>مژده ای دل که برای دل غمدیده ما <br>هدهد خوش خبر از نزد سلیمان آمد <br>خیز ای دل تو بیارای کنون بزم طرب <br>که دگر موسم اندوه به پایان آمد <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%285%29.jpg" border="0" height="255" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>نور حق جلوه به برج شرف زهرا کرد <br>بین به این نور که این گونه درخشان آمد <br>وه چه روزی است مبارک ز قدوم شه دین <br>موسم مغفرت و رحمت یزدان آمد <br>روز فرخنده میلاد حسین بن علی <br>مژده‌ی خامُشی آتش نیران آمد <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>باعث کون و مکان منشاء ایجاد حسین <br>که وجودش به جهان مفخر انسان آمد <br>مظهر ذات خدا سبط رسول دو سرا <br>نور چشمان علی آن شه مردان آمد <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%287%29.jpg" border="0" height="260" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>حق كرده ظهور تا حسین آمده است <br>آیات جهاد با حسین آمده است <br>فطرس به امید عفو بر درگه او <br>با ذكر حسین، با حسین آمده است <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>نور ابدى و ازلى مى ‏آید <br>بر عالم ایجاد، ولى مى ‏آید <br>مجموعه ى حسن و عشق و ایثار و كرم <br>یعنى كه حسین ابن على مى‏ آید <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%289%29.jpg" border="0" height="275" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>نام تو را دواى درد است حسین <br>بى یاد تو بین كه چهره زرد است حسین <br>عشق تو مرا ز خویش بیگانه نمود <br>بى عشق تو بین كه سینه سرد است حسین <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>میلاد حسین خون بهاى دین است <br>این عید، حیات شیعه را تضمین است <br>امروز فرشتگان به هم مى ‏گویند <br>احیاگر آیین محمد این است <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2811%29.jpg" border="0" height="271" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>از خاطر دهر كى رود یاد حسین <br>گلبانگ عدالت است فریاد حسین <br>بر خلق ستم دیده، مبارك بادا <br>مرگ ستم است، روز میلاد حسین <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>در سوم شعبان كه همه لطف و صفاست <br>میلاد پر افتخار شاه شهد است <br>در حیرتم از این كه بُوَد وقت سرور <br>یا موسم سوز و گریه و شور و نواست <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2813%29.jpg" border="0" height="269" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>امشب كه فضا پر است از بوى حسین <br>عطر گل سرخ آید از سوى حسین <br>اى فطرس پر سوخته احرام ببند <br>از بهر طواف كعبه ى روى حسین <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>امشب شب میلاد حسین است حسین <br>اندر همه جا یاد حسین است حسین <br>خوانند همه نادعلى، لیك على <br>امشب بلبش ناد حسین است حسین <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2815%29.jpg" border="0" height="358" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>وقتى كه حسین یافت میلاد امروز <br>یزدان در لطف تازه بگشاد امروز <br>در عالم قدس یك حسین داشت خدا <br>آن را به محمد و على داد امروز <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>بر آنچه كه شد هادى فطرس صلوات <br>خوانیم به دل شادى فطرس صلوات <br>میلاد حسین عید آزادى اوست <br>بر لحظه ى آزادى فطرس صلوات <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2817%29.jpg" border="0" height="260" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>اى آنكه ترا حُسن خداداد بُود <br>میلاد تو جلوه گاه ایجاد بُود <br>ما را به نگاه لطف خود شادان كن <br>امروز كه قلب فاطمه،شاد بُود <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>امروز كه بلبلان ترنم كردند <br>با یكدیگر از عشق تكلّم كردند <br>چون غنچه و گل على و زهرا از شوق <br>بر روى حسین خود، تبسم كردند <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2819%29.jpg" border="0" height="271" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>میلاد حسین نوگل زهراشده امشب <br>گیتى ز رخش طور تجلا شده امشب <br>ده مژده ى جانبخش بعالم ز قدومش <br>زیرا كه در رحمت حق واشده امشب <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>میلاد حسین شادى دلها شد <br>امید دل پیامبران پیدا شد <br>اینك بسویش برو كه فردا دیر است <br>كز آمدنش در شفاعت وا شد <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2821%29.jpg" border="0" height="270" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>میلاد حسین و سوم شعبان است <br>خورشید ولایت از افق تابان است <br>اى كشور جمهورى اسلام،حسین <br>داماد عزیز ملت ایران است <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>به هر طرف نگری جلوه ی جمال خداست <br>ادب کنید که میلاد سید الشهداست <br>گرفته ختم رسل روی دست آینه ای <br>که در صحیفه ی او صورت خدا پیداست <br>به مصحف رخ او با وضو نگاه کنید <br>که نقطه نقطه آن جای بوسه ی زهراست <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2823%29.jpg" border="0" height="270" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>خدا به ختم رسل کشتی نجاتی داد <br>که پیش وسعت او گم هزار ها دریاست <br>در انبیا و رسل در ائمه تنها اوست <br>که خاک تربتش از بهر درد خلق دواست <br>رسول گفت حسین از من است و من زحسین <br>نبی حسین و حسین اش همان رسول خداست <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>فاطمه آورده فرزندی که در قدر و جلال <br>هم محمد هم امیرالمؤمنین هم مجتباست <br>چشم ثاراللهیان روشن به میلاد حسین <br>کام حزب اللهیان شیرین که این عید خداست <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2825%29.jpg" border="0" height="324" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>صفا گرفته دلم از صفای ثارالله <br>نوای مرغ دلم در نوای ثارلله <br>زصبح روز ولادت نه صبح روز ازل <br>پریده مرغ دلم در هوای ثارالله <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>سوم شعبان، ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، امام حسین (ع) مبارک و خجسته باد. <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2827%29.jpg" border="0" height="252" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>میلاد خط سرخ عشق، سومین پرچم دار قله امامت و دیانت، آقا اباعبدالله الحسین(ع) مبارک باد. <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>حسین جان! ای ابر شعله ورِ هستی، میلادت بارش رحمتی است بر کویر خشکیده دل های ما. <br>ولادت خجسته امام حسین(ع) مبارک باد <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%2829%29.jpg" border="0" height="263" width="360"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>الا ای پاسدار انقلاب کشور عشق <br>نام نیکویت همیشه ثبت، اندر دفتر عشق <br>تو کردی اقتدا در عزت و ایثار به آن کس <br>که هستی اش فدا بنمود و گردید مظهر عشق <br>ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار مبارک باد <br></strong></font> </p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img style="FONT-WEIGHT: bold" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/001%20tir%2089/15/0009302%20%282%29.jpg" height="56" width="300"> <br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font> </p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font>